တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု မှတ်တိုင်များ

  • ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၅)ရက် - မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး IVF Centre BFC ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
  • ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၃)ရက် - BFC ၏ ပထမဆုံး ဖန်ပြွန်သနေ္ဓကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ပါသည်
  • ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ - BFC ၏ ပထမဆုံး ဖန်ပြွန်သနေ္ဓ သမီးငယ်ကို မွေးဖွားခဲ့ပါသည်
  • ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ - BFC ၏ ပထမဆုံး ဖန်ပြွန်သနေ္ဓ သားငယ်ကို မွေးဖွားခဲ့ပါသည်
  • ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ - ICSI နည်းဖြင့် BFC ၏ ပထမဆုံး ကလေးမွေးဖွားခဲ့ပါသည်
  • ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ - FET နည်းဖြင့် BFC ၏ ပထမဆုံး ကလေးမွေးဖွားခဲ့ပါသည်
  • ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ - TESE နည်းဖြင့် BFC ၏ ပထမဆုံး ကလေးမွေးဖွားခဲ့ပါသည်
  • ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ မေလ - Blastocyst Transfer နည်းဖြင့် ပထမဆုံး ကလေးမွေးဖွားခဲ့ပါ သည်
  • Nov 2012: Birth of 100th ART (Assisted Reproductive Technique) baby-Baby Moet Moet Zin