သားသမီးရရန်ကြန့်ကြာနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခြင်း။

သားသမီးရရန်ကြန့်ကြာနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခြင်း။
သားသမီးရရန်ကြန့်ကြာနေသော စုံတွဲများအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်များ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခြင်းကို လိုအပ်သလို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။