သတင်း

BFC 311th baby boy born on 19th May'2017!

BFC 308th baby girl born on 18th May'2017!

BFC 309th baby girl born on 18th May'2017!

BFC 307th baby boy born on 11th May'2017!

Our 306th baby girl born on 3rd May'2017!

BFC 303rd  BFC Baby boy born on 28th April'2017!

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း BFC ၏ သားငယ်/သမီးငယ်များ တွေ့ဆုံပွဲနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ က ျင်းပရန်ရှိပါသဖြင့် ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ သားငယ်/သမီးငယ်များ၏ မိဘများ BFC သို့ ဆက်သွယ်ပေးပါရန် လေးစားစွာ အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

Acedamic talks by Dr. Nyan Coe at Sakura hospital on 23.7.2014.
Topic: Infertility - A Rising Problem!

Acedamic Talk by Dr. Nyan Coe at Bahosi Hospital on 2nd February 2014.
Topic: Infertility - A Rising Problem!

Lets Celebrate our 10 years, a decade milestone together. Heartful thanks to all of our patients for choosing us in building their family lives. May our BFC and all of us possess a fruitful years ahead too.

Pages