သတင်း

BFC 303rd  BFC Baby boy born on 28th April'2017!

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း BFC ၏ သားငယ်/သမီးငယ်များ တွေ့ဆုံပွဲနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ က ျင်းပရန်ရှိပါသဖြင့် ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ သားငယ်/သမီးငယ်များ၏ မိဘများ BFC သို့ ဆက်သွယ်ပေးပါရန် လေးစားစွာ အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

Acedamic talks by Dr. Nyan Coe at Sakura hospital on 23.7.2014.
Topic: Infertility - A Rising Problem!

Acedamic Talk by Dr. Nyan Coe at Bahosi Hospital on 2nd February 2014.
Topic: Infertility - A Rising Problem!

Our Our 316th & 317th twins boy born on early June'2017.

One stop services available here at our Bahosi Fertility Centre for your wish to become a parent.
We offer fertility advices and treatment for both male and female partners.

Lets Celebrate our 10 years, a decade milestone together. Heartful thanks to all of our patients for choosing us in building their family lives. May our BFC and all of us possess a fruitful years ahead too.

329th & 330th twins BFC baby girls

Pages